Şokoladyň ähli peýdalary hakda nädip bilmedim?

Daş töweregimizde şokolad iýmegi halaýan adamlar ýetmezçilik etmeýär, ýöne käte aşa köp şokolad iýmek sagdyn däl, çep sagdyn, sag bagtly, hakykatdanam gaty kyn diýip alada edýärler.

“Kakao polifenola baý şokoladyň Postprandial glisemiýa, insuline täsiri, bu kynçylygy çözmäge kömek edip biler, bagtyň daňy !!

Gözleg usullary

Gözlegçiler 48 sagdyn ýapon meýletinçisini (27 erkek we 21 aýal) işe aldylar.Olar tötänleýin iki topara bölündi: W topary (mowzuklar 5 minutyň içinde 150 ml suw içdi we 15 minutdan 50 g şeker OGTT aldy);C topary (mowzuklar 5 minutyň içinde 25 g kakao polifenol baý şokolad we 150 ml suw aldy, 15 minutdan soň 50 g şeker OGTT).

Glýukoza, insulin, erkin ýag kislotalary, glýukagon we glýukagon ýaly peptid-1 (glp-1) derejesi -15 (OGTT-den 15 minut öň), 0,30,60,120 we 180 minutda ölçenildi.

4
5

Gözlegiň netijeleri

C toparynyň gandaky glýukoza derejesi 0 minutda W toparynyňkydan ep-esli ýokarydy, ýöne 120 minutda W toparynyňkydan ep-esli pesdi.Ganyň glýukoza AUC-da iki toparyň arasynda statistik tapawut ýokdy (-15 ~ 180 min).C toparyndaky 0, 30 we 60 minutlyk serum insuliniň konsentrasiýasy W toparyndakydan ep-esli ýokarydy, C toparyndaky -15-den 180 minutlyk insulin AUC W toparyndakydan ep-esli ýokarydy.

C toparyndaky serumsyz ýag kislotasynyň konsentrasiýasy W toparyndakydan 30 minutda ep-esli pesdi, W toparyndakydan 120 we 180 minutda ep-esli ýokarydy.180 minutda, C toparyndaky ganyň glýukagon konsentrasiýasy W toparyndakydan ep-esli ýokarydy. Her nokatda, C toparyndaky plazma GLP-1 konsentrasiýasy W toparyndakydan ep-esli ýokarydy.

Gözlegiň netijesi

Kakao polifenollara baý şokolad nahardan soň gan şekeriniň ýokarlanmagyny azaldyp biler.Bu täsir insuliniň we GLP-1-iň irki sekresiýasy bilen baglanyşyklydyr.

Şokolad gadymy iýmit, esasy çig mal kakao pulpasy we kakao ýagydyr.Ilkibaşda ony diňe uly ýaşly adamlar, esasanam hökümdarlar, ruhanylar we söweşijiler iýýärdi we gymmatly we aýratyn ajaýyp iýmit hasaplanýardy, ýöne indi ol bütin dünýäde adamlaryň halaýan desertine öwrüldi.Soňky ýyllarda şokolad we adam saglygy barada köp gözleg geçirildi.

Kompozisiýasyna görä, MILLI standart şokolady gara şokolad (gara şokolad ýa-da arassa şokolad) diýip bölmek bolar - umumy kakao gaty ≥ 30%;Süýt şokolady - umumy kakao jisimleri ≥ 25% we süýt gaty jisimleri ≥ 12%;Ak şokolad - kakao ýagy ≥ 20% we umumy süýt jisimleri ≥ 14% Şokoladyň dürli görnüşleri adamlaryň saglygyna dürli täsir edýär.

Aboveokardaky edebiýatda görşümiz ýaly, kakao polifenollara (gara şokolad) baý şokolad nahardan soň gan şekeriniň ýokarlanmagyny azaldyp biler, “Gara şokoladyň gysga möhletli dolandyrylyşy 2005-nji ýylda ep-esli ýokarlanýar” diýip Am J Clin ýazdy. Nutr Dark şokolad sagdyn adamlarda gan basyşynyň we insuline duýgurlygynyň peselendigini görkezdi, ýöne ak şokolad beýle däldi.Şonuň üçin şokoladyň saglyga berýän peýdasy kakao düzümi bilen baglanyşyklydyr.

Sen hakda bilmeýän gara şokolad

End Endokrin we metabolik peýdalaryndan başga-da, käbir gözlegler gara şokoladyň beýleki organlara-da gorag täsiriniň bolup biljekdigini görkezýär.Gara şokolad endotel azot oksidini () OK) köpeldip, endoteliň işleýşini gowulaşdyryp, damar damarlaryny ýokarlandyryp, trombositleriň işjeňleşmegini saklap we ýürek-damar ulgamynda goraýjy rol oýnap biler.

▪ Gara şokolad, neýrotransmitter serotoniniň önümçiligini höweslendirip, antidepressant hökmünde çykyş edýär, şonuň üçin bu psihologiki rahatlygy üpjün edip, şadyýanlyk duýgusyny döredip biler.Haýwanlaryň gözlegleri, gara şokoladyň gippokampda angiogeneziň we motor utgaşdyrylyşynyň ýokarlanýandygyny görkezdi.

▪ Gara şokolad fenollary, laktobasillusyň we bifidobakteriýalaryň kolonizasiýasyny öňe sürmek bilen içegäniň ösümlik dünýäsini kadalaşdyrýar.Şeýle hem içegäniň bitewiligini gowulaşdyrýarlar we çişmegi saklaýar.

▪ Gara şokolad, çişmä garşy, antioksidant stres, endotel funksiýasynyň gowulaşmagy we başgalar arkaly böwreklere goraýjy täsir edýär.

Köp zady öwreneniňden soň aç bolsaň, güýjüňi gara şokolad bilen dolduryp bilersiň.


Iş wagty: Apr-01-2022