Appeokarky görnüş derejesi gatyk däneli jam, lezzetli ýük ýok, hepdelik ertirlik nahary üçin aňsat we çalt iýmek!

Gowy ertirlik günüňize güýç berip biler.Şonuň üçin ertirlik naharyny tötänleýin alyp bolmaýar, esasanam mekdep çagalaryna gitmek üçin öýde, has çynlakaý öwrenmek üçin her gün diňe ertirlik edinýär.Recentlyakynda yssy howada süle ununy gatyk bilen garyşdyrmagy gowy görýärin, ýöne oglum hem oňa endik edýär.Yssy günler bu ertirlik üçin açgöz, ýag ýok, duz ýok, ot ýok, her gezek iýilende saçakda garyndyny garyşdyryň.

“Saglyk, ylym we iýmitleniş” önüminiň garaýşyna eýerip, global ingredientleriň berk saýlanylmagyna, azyk önümleriniň öňdebaryjy tehnologiýasynyň ulanylmagyna, önümiň iýmitlenişiniň we tagamynyň gowulaşmagyna, dynç alyş iýmitleriniň sagdyn we iýmitlenmegine sebäp bolar.

750g-wholesale-manufacture-nutrient-4
750g-wholesale-manufacture-nutrient-3

Bu ertirlik gaty ýönekeý, ýöne örän tagamly.Çalt ertirlik naharyny paýlaşmak üçin şu ýerde: gyzyl hurma gatyk süle.

Ilki bilen bir tabak çykaryň, ýönekeý süle ezmeli, 1 nahar çemçesi kokos çorbasy, 1 nahar çemçesi gara kişmiş, 1 nahar çemçesi süýt tozy goşup, gowy garmaly.

Üzümi, şetdaly we almany ýuwuň, ownuk böleklere bölüň, bir tabaga goýuň we bir çemçe bilen gowy garmaly.

Soňra hurma gatykyny alyň, sykyp, süleň üstüne guýuň.Soň bolsa miweleriň galan bölegini ýokarsyna sepiň.

Öýüňizde kepjebaş ýa-da guradylan banan bar bolsa, goşmaça tagam üçin sepiň.

Aslynda, ertirlik naharyny iýmek hem kynçylyk döredip bilmez, gatyk we süle bilen buglanan çörek bugly çörekden has ýönekeý, gowrulan hamyr taýajyklaryndan has gowurak, stoluň üstünde garyşdyryň, maşgalam her hepde 3 gezek iýmeli, ýakymly tagamly ýönekeý, esasanam irki dostlaryňy tapmak islemeýär.


Iş wagty: Apr-05-2022