Miwe we hoz dänesi ertirlik naharyny has ýokumly edýär

Ertirlik edinmeýän adamlara aýratyn düşüniň

"Fiveene bäş minut, ýene bäş minut ..."

“Hudaýym!Gijä gal!Ylga ... ”

Elmydama irden has köp ýatmak, işe howlukmak üçin oýanmak,

Hakykatdanam ertirlik taýýarlamaga wagt ýokdy.

Galla we miweleri ylmy taýdan jübütlemek

Galla önümleriniň 50 göterim miwe we hozdygyny aýdýar.

Dänä dört miwäniň goşulmagy bilen,

Üç miwe we dört däne goşuldy!

Bu zatlardan doly uly sumka.

details-(2)
details-(2)

Ondaky miweler we hozlar näme?

Badam, kawaý, banan dilimleri, kepjebaş…

Islän zadyňyz!

Islendik wagt, islendik ýerde gysga.

Kiçijik aç ukusyny kowuň!

Iýmitlendiriji we lezzetli Ozarks miwesi we hoz dänesi.

Derisi çişikli we gowy gygyrýar!

Iýmitlenmegiň dürli ýollary, açylmagyna garaşýan!

Göni dişle.Gyryş.

Tagamyňyzy üýtgetmek üçin dürli hozlar we miweler.

Gatyk, turş we süýji tagamly, ýakymly.

Iýmek üçin süýt, hoşboý ysly, tükeniksiz nahar.

Doňdurma goşuň ýa-da oňat granola Popsicle ýasaýyň.

Durup bilmeýän gaty gowy zat.

Inçe lezzetli lezzet alyň, ýöne inçe saglykdan lezzet alyň.

Ozarks miwe we hoz dänesi.

Şekeriň az ýagy, baý iýmit süýümi.

Zibiliň, toksinleriň bedenini arassalaň.

Iýmit sellýulozasyny goşuň, ýagdan gorkmaň!

Pes temperatura bişirmek gowurmaýar.

Elbetde, ýakymly, has sagdyn.

Gündelik naharyň ornuny tutuň, ownuk naharlary göteriň.

Her niçigem bolsa tagamly!

Süýt ýa-da gatyk hem ulanyp bilmeýän bolsaňyz.

Nahar iýmek üçin ony ofisiňize getiriň.

Diňe bir ýokumly we owadan ertirlik däl,

Inçe beden şahsyýeti, henizem semremezlik üçin lezzetli iýmit iýip biler.

details-(4)

Iş wagty: Aprel-14-2022